Lisans:

Universite/Yıl: Hacettepe Universitesi, 1982

Fakülte: Mühendislik Fakültesi

Bölüm: Jeoloji Mühendisliği

Yüksek Lisans:

Universite/Yıl: Hacettepe Universitesi, 1987

Fakülte: Mühendislik Fakültesi

Bölüm ve Tez Başlığı: Jeoloji Mühendisliği; Bigadiç baseni merkezi kesiminin mineralojik-petrografik, jeokimyasal incelenmesi ve neoformasyon minerallerinin dağılımı, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Universitesi, Ankara, 163 s.

Doktora:

Universite/Yıl: Hacettepe Universitesi, 1992

Fakülte: Mühendislik Fakültesi

Bölüm ve Tez Başlığı: Jeoloji Mühendisliği;Kapodokya eksplozif volkanizmasının petrolojik ve jeokimyasal özellikleri, Doktora Tezi, Hacettepe Universitesi, Ankara, 208 p.

Doçent/Yıl: 1996

University: Hacettepe Universitesi

Fakülte/Anabilim Dalı/Bilim Dalı: Mühendislik, Maden Yatakları-Jeokimya, Jeokimya

Prof/Yıl: 2002

University: Hacettepe Universitesi

Fakülte/Anabilim Dalı/Bilim Dalı: Mühendislik, Maden Yatakları-Jeokimya, Jeokimya

Yabancı Dil: İngilizce ve Fransızca

Ödül: İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü, 1982

Uluslararası Burslar:

1. XRF Spektrometre kursu (kayaçların kimyasal analizi) ( 1988, 1 ay), Instutute of Geology, University of Rennes, France.

2.Volkanolojik, Petrolojik ve Jeokimyasal Çalışmalar (1990-1991 (4 ay), 1995 (1 ay), 1997 (1 ay), 1999 (1 ay), 2001 (1 ay), 2003 (1 ay), 2005 (1 ay) ve 2007 (1 ay), Department of Earth sciences, Blaise Pascal University, Clermont-Ferrand, France.

Akademik Yönetim Görevleri:

-Hacettepe Universitesi,Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı Başkanı (2000 - 2006 ).

- Hacettepe Universitesi,Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcısı (2000 -2006).

- Hacettepe Universitesi,Mühendislik Fakültesi Dekanı (2012 –2016).

Mesleki ve Bilimsel Üyelik (Ulusal / Uluslararası):

- Jeoloji Mühendisleri Odası
- Türkiye Petrol Jeologları Birliği
- Uluslararası Kristalografi Birliği
- Avrupa Jeokimya Birliği
 Endüstriyel Tecrübe:
-Yeraltı Mühendisi (1982-1983), Özdemir Antimuan Madencilik Limited Şirketi,Turhal/Tokat, Turkiye
 

Tez Danışmanlığı

Yazar

Yıl


Tezin Başlığı

Derece


BURCU SARPBELLİ

2018

Eskişehir - Alpu yöresindeki sedimanter birimlerin mineralojik ve jeokimyasal incelenmesi
Mineralogical and geochemical i?nvestigation of the sedimentary units around Eskişehir - Alpu

Yüksek Lisans

CAN GÜVEN

2017

Magnezyum oksiklorür çimentosu ile pomza katkılı hafif yapı malzemesi üretilmesi
Production of pumice doped light weight construction material by using magnesium oxychloride cement

Yüksek Lisans

ÖZGÜL UYANIK SÖNMEZ

2016

Beypazarı-Çayırhan yöresindeki sedimanter birimlerin mineralojik ve jeokimyasal incelenmesi
Mineralogical and geochemical investigation of the sedimentary units around Beypazarı-Çayırhan, Ankara, Turkey

Yüksek Lisans

GÜLLÜ DENİZ KÜLAHCI

2015

Chronological, Magmatological and Geochemical Study of Post-Collisional Basaltic Volcanism in Central Anatolia and Its Spatio-Temporal Evolution
Orta Anadolu'daki Çarpışma Sonrası Bazaltik Volkanizmanın Kronolojik, Magmatolojik ve Jeokimyasal İncelenmesi, Zamansal ve Mekansal Evrimi

Doktora

SEVGİ TELSİZ

2011

Eskişehir yöresindeki volkanik kayaçların petrolojisi ve jeokimyası
Petrology and geochemistry of volcanic rocks around Eskişehir region

Doktora

ZEYNEP NAZLI HATİPOĞLU

2010

Emet (Kütahya) borat havzası volkanosedimanter çökellerin mineralojisi ve jeokimyası
Mineralogy and geochemistry of volcanosedimentary deposites of borate basin in Emet, Kütahya, Turkey

Yüksek Lisans

NİHAL YEŞİLÖREN GÖRMÜŞ

2009

Boyabat yöresi (Sinop) volkanik kayaçlarının petrolojisi ve jeokimyası
Petrology and geochemistry of Boyabat region (Sinop) volcanic rocks

Doktora

TOLGA GÖRMÜŞ

2009

Ankara (Gölbaşı güneydoğusu?Sincan) volkanitlerinin petrolojisi ve jeokimyası
Petrology and geochemistry of Ankara (Southeastern Gölbaşi?Sincan) volcanics

Doktora

TUĞÇE ŞAHİN

2009

Kırka (Eskişehir) borat havzasının mineralojisi ve jeokimyası
Mineralogy and geochemistry of borate basin in Kirka, Eskişehir, Turkey

Yüksek Lisans

SERDAR ÇORMAN

2008

Yenice (Ankara güneyi) volkanitlerinin kökeni ve tektonikle ilişkisi
Origin and tectonic setting of yenice (South of Ankara) volcanics

Yüksek Lisans

MEHMET ORKUN ÖKTEN

2007

Orhaniye (Ankara) yöresindeki sedimanter ve magmatik birimlerin mineralojik ve jeokimyasal özelliklerinin incelenmesi
Investigation of the mineralogical and geochemical properties of sedimentary and igneous units around Orhaniye (Ankara), Turkey

Yüksek Lisans

ZEYNEP ÖZLEM OZAN

2007

Kızıldere (Denizli)ve Ömerbeyli (Aydın) jeotermal alanında gelişen hidrotermal alterasyon minerallerinin incelenmesi
Investigation of hydrothermal alteration minerals at Kızildere (Denizli) and Ömerbeyli (Aydın) geothermal region

Yüksek Lisans

ELİF VAROL MURATÇAY

2006

Çamlıdere (Ankara kuzeybatısı) yöresi volkanik kayaçlarının petrolojisi ve jeokimyası
Petrology and geochemistry of volcanic rocks from çamlidere district, northwest Ankara

Doktora

GÜLLÜ DENİZ DOĞAN

2006

Cemilköy ignimbiritinin (Kapadokya) petrolojisi ve jeokimyası
Petrology and geochemistry of Cemilköy ignimbrite, Cappadocia, Turkey

Yüksek Lisans

BERNA GÜL

2006

Çubuk (Ankara) yöresi volkanik kayaçlarının mineralojisi, petrografisi ve jeokimyası
Mineralogy, petrography and geochemistry of volcanic rocks from Çubuk district, Ankara

Yüksek Lisans

NUR AKDAĞ

2005

Polatlı yöresindeki neojen yaşlı sedimanter birimlerin mineralojik ve jeokimyasal incelenmesi
Mineralogical and geochemical investigation of neogene sedimemtary units around Polatlı, Ankara, Turkey

Yüksek Lisans

SIDIKA PINAR TÜRKBEY

2005

Sazılar (Polatlı) yöresindeki neojen yaşlı sedimanter birimlerin mineralojik ve jeokimyasal incelenmesi
Mineralogical and geochemical investigation of the neogene sedimentary units around Sazılar (Polatlı)

Yüksek Lisans

SEVGİ TELSİZ

2004

Güvem ( Ankara ) volkanitlerinin mineralojisi, petrografisi ve jeokimyası
Mineralogy, petrography and geochemistry of Güvem ( Ankara) volcanics

Yüksek Lisans

PINAR ALICI

2002

Anadolu'daki kuvaterner yaşlı bazaltik volkaniklerin kökeni
The Origin of quaternary basaltic volcanics in Anatolia

Doktora

ELİF VAROL

2001

Balkuyumcu (GB Ankara) volkanitlerinin petrolojisi ve jeokimyası
Petrology and geochemistry of Balkuyumcu (SW Ankara) volcanics

Yüksek Lisans

BİLTAN KÜRKCÜOĞLU

2000

Erciyes stratovolkanı'nın jeokimyasal evrimi
Geochemical evolution of Erciyes stratovolcano

Doktora

PINAR ALICI

1997

Gölcük (Isparta) volkanitlerinin petrolojik ve jeokimyasal özellikleri
Petrological and geochemical characteristics of Gölcük (Isparta) volcanics

Yüksek Lisans

YAYINLAR
Uluslararası (SCI) Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Le Pennec, J.L., Bourdier, J.L., Froger,J.-L., Temel, A., Camus, G. and Gourgaud, A., 1994, Neogene ignimbrites of Nevşehir Plateau (Central Turkey): stratigraphy, distrubution and source constraints,Journal of Volcanology and Geohermal Research, 63, 59-87.

2. Gündoğdu, M.N., Yalçın,H., Temel, A. and Clauer, N., 1996, Geological, mineralogical and geochemical characteristics of zeolite deposits associated with borates in Bigadiç, Emet and Kırka Neogene Lacustrine Basins, Western Turkey. Mineralium Deposita, 31, 492-513.

3. Temel, A. and Gündoğdu, M.N, 1996, Zeolite occurences and erionite-mesothelioma relationship in Cappadocia region, Central Anatolia, Turkey. Mineralium Deposita. 31, 539-547.

4. Temel, A., Gündoğdu, M.N and Gourgaud, A., 1998. Petrological and geochemical characteristics of Cenozoic high-K calc-alkaline volcanism in Konya, central Anatolia, Turkey. Journal of Volcanology and Geohermal Research, 85/1-4, 327-354.

5. Temel, A., Gündoğdu, M.N., Gourgaud, A. and Le Pennec, J.-L., 1998. Ignimbrites of Cappadocia (Central Anatolıa, Turkey): Petrology and Geochemistry. Journal of Volcanology and Geothermal Research,85/1-4, 447-471.

6. Buket, E. and Temel, A., 1998. Major-element, trace-element, and Sr-Nd isotopic geochemistry and genesis of Varto (Muş) volcanic rocks, Eastern Turkey. Journal of Volcanology and Geothermal Research,85/1-4, 405-421.

7. Alıcı, P., Temel, A., Gourgaud, A., Kieffer, G., and Gündoğdu, M.N., 1998, Petrology and geochemistry of potassic rocks in the Gölcük area (Isparta, SW Turkey): Genesis of enriched alkaline magmas. Journal of Volcanology and Geohermal Research, 85/1-4, 423-446.

8. Karayiğit, A.İ., Akgün, F., Gayer, R. and Temel, A., 1999. Quality, palynology and palaeoenvironmental interpretation of the Ilgin lignite, Turkey. International journal of Coal Geology, 38/3-4, 219-236.

9. Çelik, M., Karakaya, N. and Temel, A., 1999, Clay minerals in hydrothermally altered volcanic rocks, Eastern Pontides, Turkey. Clays and Clay Minerals, 47/6, 708-717.

10. Alpaslan, M. and Temel, A., 2000, Petrographic and Geochemical Evidence for Magma Mixing and crustal contamination in the Post-Collisional Calc-Alkaline Yozgat Volanics, Central Anatolia, Turkey. International Geology Review, 42, 850-863

11. Bayhan, E., Ergin, M., Temel, A. and Keskin, S., 2001. Sedimentology and Mineralogy of surfacial bottom deposits from the Aegean-Çanakkale-Marmara transition (Eastern Mediterranean): effects of marine and terrestrial factors. Marine Geology, 175/1-4, 295-313.

12. Alıcı, P., Temel, A., Gourgaud, A., Vidal, Ph. And Gündoğdu, M.N., 2001. Quaternary tholeiitic and alkaline volcanism in the Karasu Valley (Hatay, SE Turkey): Sr-Nd-Pb-O Isotopic compositions and trace element geochemistry. International Geology Review, 43/2, 120-138.

13. Kürkçüoğlu, B., Şen, E., Temel, A., Aydar, E. and Gourgaud, A., 2001. Trace element modelling and source constraints of tholeiitic to calc-alkaline basalts from depleted asthenospheric mantle source, Mt. Erciyes Stratovolcano, Central Anatolia, Turkey. International Geology Review, 43/6, 508-522

14. Temel, A., 2001, Post-collisional Miocene alkaline volcanism in the Oğlakcı Region, Turkey: Petrology and Geochemistry. International Geology Review, 43/7, 640-660.

15. Karakaya, M.Ç., Karakaya, N. and Temel, A., 2001, Kaolin occurences in the Erenler Dağı volcanics, southwest Konya Province, Turkey. International Geology Review, 43/8, 711-721.

16. Alıcı, P., Temel, A. and Gourgaud, A., 2002. Pb-Nd-Sr isotope and trace element geochemistryof Quaternary extension-related alkaline volcanism: a case study of Kula region (western Anatolia, Turkey. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 115/3-4, 487-510.

17. Şen Alıcı, P., Temel, A., Gourgaud, A., 2004, Petrogenetic modelling of Quaternary post-collisional volcanism: a case study of central and eastern Anatoli. Geological Magazine, 141/1, 81-98.

18. Kürkçüoğlu, B., Şen, E., Temel, A., Aydar, E., Gourgaud, A., 2004. Interaction of Asthenospheric and Lithospheric Mantle: The Genesis of Calc-alkaline Volcanism at Mt. Erciyes Volcano, Central Anatolia, Turkey. International Geology Review, 46/3, 243-258.

19. Karakaya, N., Karakaya, M.Ç., Temel, A., Küpeli , Ş., Tunoglu, C, 2004, Mineralogical and Chemical Characterization of Sepiolite Occurences at Karapınar (Konya Basin, Turkey). Clays and Clay Minerals, 52/4, 495-509.

20. Alpaslan, M., Frei, R., Boztuğ, D., Kurt, M.A. and Temel, A., 2004, Geochemical and Pb-Sr-Nd isotopic constraints indicating and enriched mantle source for Late Cretaceous to Early Tertiary volcanism, Central Anatolia, Turkey, International Geology Review, 46/11, 1022-1041.

21. Alpaslan, M., Yılmaz, H., Temel, A., 2004, Geochemistry of post-collision Pliocene -Quaternary Karasar basalt (Divrigi-Sivas, Eastern Turkey): evidence for partial melting processes, Geologica Carpathica, 55/6, 487-500.

22. Le Pennec, J.-L., Temel, A., Froger,J.-L., Şen, S., Gourgaud, A., Bourdier, J.-L., 2005, Stratigraphy of the Cappadocia ignimbrites, Turkey: reconciling field constraints with geochronologic, paleontologic, geochemical and paleomagnetic data. Journal of Volcanology and Geohermal Research, 141, 45-64.

23. Alpaslan, M., Ekici, T., Otlu, N., Boztuğ, D., Temel, A., 2005, Magmatic Processes and mixing origin of andesite: Miocene Karamağara volcanics, Central Anatolia, Turkey., Geological Journal, 40/2, 193-214.

24. Bayhan, E., Ergin, M., Temel, A., Keskin, S., 2005, Mineralogy of Holocene Sediments from the Southwestern Black Sea shelf (Turkey) in Relation to Provenance, Sea-level and Current Regimes. Acta Geologica Sinica (English Edition), 79/4, 552-563.

25. Alpaslan, M, Boztuğ, D., Frei, R., Temel, A. and Kurt, M.A., 2006, Geochemical and Pb-Sr-Ndisotopic composition of the ultrapotassic volcanic rocks from the extension-related Çamardı-Ulukışla basin, Niğde Province, Central Anatolia, Turkey, Journal of Asian Earth Sciences, 27, 613-627.

26. Ay, A.N., Zümreoğlu-Karan, B., Temel, A., 2007, Boron removel by hdrotalcite-like, carbonate-free Mg-Al-NO3-LDH and a rationale on the mechanism.Microporous and Mesoporous Materials, 98/1-3, 1-5.

27. Yılmaz, H., Alpaslan, M., Temel, A., 2007, Two-stage felsic volcanism in the western part of the southeastern Anatolian Orogen: Petrologic and geodynamic implications. International Geology Review, 49, 120-141.

28. Varol, E., Temel, A., Gourgaud, A., Bellon, H., 2007., Early Miocene adakite-like volcanism in the Balkuyumcu region, central Anatolia, Turkey: petrology and geochemistry. Journal of Asian Earth Sciences, 30, 613-628.

29. Ekici, T., Alpaslan, M., Parlak, O., Temel, A., 2007, Geochemistry of the Pliocene basalts erupted along the Malatya-Ovacik fault zone (MOFZ), eastern Anatolia, Turkey: Implications for source characteristics and partial melting processes , Chemie der Erde – Geochemistry, 67/3, 201-212.

30. Varol, E., Tekin, U.K. and Temel, A., 2008,- Age and geochemistry of Middle to Late Carnian basalts from the Alakirçay Nappe (Antalya Nappes, SW Turkey): implications for the evolution of the Southern branch of Neotethys. Ofioliti, 32/2, 163-176.

31 Ceryan, S., Zorlu, K., Gokceoglu, C., Temel, A.,2008, The use of cation packing index for characterizing the weathering degree of granitic rocks. Engineering Geology, 98/1-2, 60-74.

32. Darbas G , Nazik A, Temel A ., Gurbuz K ., 2008, A paleoenvironmental test of the Messinian Salinity Crisis using Miocene-Pliocene clays in the Adana Basin, Southern Turkey. Applied Clay Science Clay, 40/ 1-4, 108-118 .

33. Varol, E., Temel, A., Gourgaud, A., Bellon, H., 2008, Textural and Compositional Evidence for Magma Mixing in the Evolution of the Çamlıdere Volcanic Rocks (Galatean Volcanic Province), Central Anatolia, Turkey. Turkish J. Earth Sci., 17, 709-727.

34. Kurt, M.A., Alpaslan M, Goncuoglu M.C., Temel, A., 2008, Geochemistry of Late Stage Medium to High-K Calc-Alkaline and Shoshonitic Dykes in the Ulukisla Basin (Central Anatolia, Turkey): Petrogenesis and Tectonic Setting. Geochemistry International, 46/11, 1145-1163.

35. Ay, A.N., Zumreoglu-Karan, B., Temel A., Rives V., 2009, Bioinorganic Magnetic Core-Shell Nanocomposites Carrying Antiarthritic Agents: Intercalation of Ibuprofen and Glucuronic Acid into Mg-Al-Layered Double Hydroxides Supported on Magnesium Ferrite. Inorganic Chemistry, Volume: 48, Issue: 18, 8871-8877.

36. Güler, C., Alpaslan, M., Kurt, M.A., Temel, A., 2010, Deciphering factors controlling trace element distribution in the soils of Karaduvar industrial-agricultural area (Mersin, SE Turkey)". Environmental Earth Sciences, 60/1, 203-218.

37. Temel, A., Yurur, T., Alıcı, P., Varol, E., Elif Varol, Gourgaud, A., Bellon, H., Demirbag, H., 2010, Alkaline series related to Early-Middle Miocene intra-continental rifting in a collision zone: An example from Polatlı, Central Anatolia, Turkey". Journal of Asian Earth Sciences, Volume: 38, No: 6, Pages: 289-306, 2010.

38. Bağcı, U., Alpaslan, M., Frei, R., Kurt, M.A., Temel, A., 2011, Different Degrees of Partial Melting of the Enriched Mantle Source for Plio−Quaternary Basic Volcanism, Toprakkale (Osmaniye) Region, Southern Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 20, 115–135.

39. Ay, A.N., Zümreoglu-Karan, B., Temel, A., Mafra, L., 2011, Layered double hydroxides with interlayer borate anions: A critical evaluation of synthesis methodology and pH-independent orientations in nano-galleries. Applied Clay Science, 51/3, 209-394.

40. Çelik-Karakaya, M., Karakaya, N., Temel, A., 2011, “Mineralogical and geochemical characteristics and genesis of the sepiolite deposıts at polatlı basin (ankara, turkey) “, Clays and Clay Minerals , 2011 59: 286-314.

41. Ergin,M., Bayhan, E.,Temel, A., 2012, Clay mineral distribution in last Glacial-Holocene sediment cores from the eastern Marmara Sea (Çınarcık Basin–İzmit Gulf Transition), NW-Turkey: Multisources and transport paths in a two-wayf low system., Quaternary Internatıonal, 261, p. 53-74

42. Ozdemir, H.O., Dogan Buzoglu, H., Çalt, S., Çehreli, Z.C., Varol, E., Temel, A., 2012, Chemical and Ultramorphologic Effects of Ethylenediaminetetraacetic Acid and Sodium Hypochlorite in Young and Old Root Canal Dentin. Journal of Endodontıcs 38, 2, p. 204-208.

43. Karakaya, N., Karakaya, M.Ç., Temel, A., 2013, Mineralogical and Chemical Properties and the Origin of two Types of Analcime in sw Ankara, Turkey . Clays and Clay Minerals, July 2013, v. 61, p. 231-257.

44. Varol, E., Temel, A., Yürür, T., Gourgaud, A., Bellon, H., “Petrogenesis of the Neogene bimodal magmatism of the Galatean Volcanic Province, Central Anatolia, Turkey”. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 280, 14-29 (2014).

45. Seyitoğlu, G., Ecevitoğlu, G.B., Kaypak, B., Güney, Y., Tün,M., Esat,K., Avdan, U., Temel, A., Çabuk, A., Telsiz, S., Uyar Aldaş, G.G., 2015, Determining the main strand of the Eskişehir strike-slip fault zone using subsidiary structures and seismicity: a hypothesis tested by seismic reflection studies, Turkish J. Earth Sci., 24, (2015), 1-20.

46. Agro, A., Zanella, E., Le Pennec, J.-L., Temel, A., 2015, Magnetic fabric of ignimbrites: a case study from the Central Anatolian Volcanic Province. In the Use of Palaeomagnetism and Rock Magnetism to Understand Volcanic Processes, Geological Society, London, Special Publications, 396, Editör:Ort, M. H., Porreca, M. & Geissman, J. W. , Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 281, ISBN:978-1-86239-629-6, İngilizce (Bilimsel Kitap), p.159-175.

47. Agro, A., Zanella, E., Le Pennec, J.-L., Temel, A., 2017, Complex remanent magnetization in the Kızılkaya ignimbrite (central Anatolia): Implication for paleomagnetic directions. Journal of Volcanology and Geothermal Research, Volume 336, 15 April 2017, Pages 68–80

48. Dogan-Kulahci, GD.,Temel,A., Gourgaud, A. 2018, Mineralogical and petrological features of the Cemilköy ignimbrite, Cappadocia, Turkey, Chemie der Erde 78 (1), 103-115.

49. Dogan-Kulahci, GD.,Temel,A., Gourgaud, A., Varol,A., Guillou, H., Deniel, C. 2018, Contemporaneous alkaline and calc-alkaline series in Central Anatolia (Turkey): Spatio-temporal evolution of a post-collisional Quaternary basaltic volcanism. Journal of Volcanology and Geothermal Research 356, 56-74


Eğitim:

YILLAR

DERECE

ÜNİVERSİTE

BÖLÜM

1989-1993

Doktora

Birmingham Üniversitesi (UK)

Fizik

1988-1989

Master

Sussex Üniversitesi (UK)

Fizik

1982-1986

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Fizik

İş Tecrübesi:

YILLAR

ÜNVAN

ÜNİVERSİTE

2005-

Profesör

Ankara Üniversitesi

1996- 2005

Doçent

Ankara Üniversitesi

1994-1996

Yardımcı Doçent

Ankara Üniversitesi

1986-1994

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi


İdari Görevler:

İŞ ÜNVANI

YER

TARİH

Müdür

Ankara Üniversitesi Süperiletken Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kurucusu

2012-2015

Direktör

TSE’de Elektronik Standartlar Hazırlama Grubu

1999-2005

Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri:

Danışmanlığında 11 adet Yüksek Lisans, ve 10 adet doktora çalışması olmak üzere toplamda, 21 adet lisansüstü tez çalışması tamamlanmıştır.

SCI Kapsamındaki Seçilmiş Yayınlar ( son 5 yıl içinde), toplamda 87 SCI yayını bulunmakla birlikte, son 5 yıl içinde seçilmiş 18 adet uluslarası yayını bulunmaktadır:

 1. Ertekin, E., Gecer, S., Yanmaz, E., Safran, S., Kosa, J., Kilicarslan, E.S., Kilic, A., Amemiya, N., Gencer, A. Test of 6-kVA Three-Phase Flux Transfer-Type Current-Limiting Transformer (2017) Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 30 (12), pp. 3549-3553.
 1. Ağıl, H., Aksu, E., Gencer, A. Role of Aniline Addition in Structural and Superconducting Properties of MgB2 Bulk Superconductor (2017) Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 30 (10), pp. 2735-2740.
 1. Ağıl, H., Aksu, E., Aktürk, S., Gencer, A. The Effects of Structural, Thermal, and Magnetic Properties of Hexylbenzene-Doped MgB2 Superconductor (2017) Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 30 (7), pp. 1727-1736.
 1. Gencer, A. On the Highlights of the Fifth International Conference on Superconductivity and Magnetism-ICSM 2016, Fethiye, Turkey (2017) Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 30 (3), pp. 715-719.
 1. Koparan, E.T., Savaskan, B., Ozturk, O., Kaya, S., Aksoy, C., Wang, J., Speller, S.C., Grovenor, C.R.M., Gencer, A., Yanmaz, E. Changes in mechanical and structural properties of Bi-2212 added MgB2 superconductors (2016) Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 27 (6), pp. 6060-6070.
 1. Gecer, S., Ertekin, E., Yanmaz, E., Kosa, J., Safran, S., Özgüzel, R., Kilicarslan, E.S., Kilic, A., Gencer, A. Switching and Decoupling Effects in a Single-Phase Transformer Using Extra DC Current (2016) IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 26 (3), art. no. 7422687.
 1. Gencer, A. On the Highlights of the 4th International Conference on Superconductivity and Magnetism-ICSM2014, Antalya, Turkey (2015) Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 28 (2), pp. 279-283.
 1. Safran, S., Kiliçarslan, E., Kiliç, A., Gencer, A. The role of various boron precursor on superconducting properties of MgB2/Fe (2014) Cryogenics, 63, pp. 133-137.
 1. Çiçek, O., Yetiş, H., Gencer, A. AC susceptibility analysis on MgB2 bulk and Ti-sheathed wire superconductors (2014) Cryogenics, 63, pp. 143-147.
 1. Collazos, J.C., Güner, S.B., Eren Çelik, M., Oprea, A., Gencer, A., Crisan, A. High-Field Pinning Potential in YBCO Films with Nanoengineered Pinning Centres (2014) Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 28 (2), pp. 355-360.
 1. Safran, S., Kiliç, A., Asikuzun, E., Kiliçarslan, E., Ozturk, O., Gencer, A. Influence of different boron precursors on superconducting and mechanical properties of MgB2 (2014) Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 25 (6), pp. 2737-2747.
 1. Ağıl, H., Yetis, H., Akdogan, M., Altug, C., Akturk, S., Gencer, A. Fabrication and characterization of C15H12O2 doped MgB2 bulk superconductors (2014) Cryogenics, 63, pp. 138-142.
 1. Duz, I., Guner, S.B., Erdem, O., Demir, I., Kapucu, V., Çelik, Ş., Ozturk, K., Hossain, S., Gencer, A., Yanmaz, E. Comparison of Levitation Forces of Bulk MgB2 Superconductors Produced by Nano Boron and Carbon-Doped Nano Boron (2014) Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 27 (10), pp. 2241-2247.
 1. Prikhna, T., Eisterer, M., Gencer, A., Weber, H.W., Gawalek, W., Akdogan, M., Kovylaev, V., Moshchil, V., Kozyrev, A., Karpets, M., Sverdun, V., Tkach, V., Basyuk, T., Shaternik, A. Influence of Nanostructural Inhomogeneities on Superconducting Characteristics of MgB2 (2014) Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 28 (2), pp. 525-530.
 1. Gencer, A. On the reflection of 3rd international conference on superconductivity and magnetism - ICSM2012, between 29th April-4th May, 2012, Istanbul, Turkey (2013) Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 26 (4), pp. 739-741.
 1. Hossain, M.S.A., Motaman, A., Xu, X., See, K.W., Çiçek, Ö., A?l, H., Ertekin, E., Gencer, A., Cheong, K., Maeda, M., Dou, S. Structurally homogeneous MgB2 superconducting wires through economical wet mixing process (2013) Materials Letters, 91, pp. 356-358.
 1. Safran, S., Šouc, J., Gencer, A. Experimentally determined magnetization ac losses of mono and multifilamentary MgB2 wires (2013) Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 26 (5), pp. 1557-1561.
 1. Ağıl, H., Çiçek, Ö., Ertekin, E., Motaman, A., Hossain, M.S.A., Dou, S.X., Gencer, A. Effects of mgo on the electronic and superconducting properties in succinic acid (C4H6O4) doped MgB2 bulks (2013) Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 26 (5), pp. 1525-1529.

Ulusal veya Uluslararası Bilimsel Dergilerde Yapılan Hakemlik ya da Editörlük:

DERGİ ADI

GÖREV

TARİH

Journal of Superconductivity and Novel Magnetism

Yayın Kurulu Üyeliği

2010-

Journal of Alloys and Compounds

Hakem

2010-

Physica C

Hakem

2010-

Yönetici olarak Görev aldığı seçilmiş bazı Projeler:

 1. Ulusal, Yürütücü, SFCL Özellikli Dağıtım Transformatörü (SDTR), 01 Temmuz 2017 - 01 Ocak 2021.
 2. Uluslararası, Yürütücü, Hatalı Akım Sınırlayıcı İçin Uygun Nano-Yapılı Süperiletken Külçe MgB2 Ve Eriyik Y-Ba-Cu-O Halka Numunelerin Yüksek Basınç ve Sıcaklık Altında Üretimi; Manyetik ve Mekanik Karakterizasyonu, 01 Şubat 2014 - 01 Şubat 2016.
 3. Ulusal, Danışman, MgB2/FE Parkur Tipi Bobin Tasarımı ve Üretimi, 01 Kasım 2013 - 01 Kasım 2016.
 4. Ulusal, Yürütücü, Süperiletkenlik Araştırma Merkez Laboratuvarı, 01 Haziran 2010 - 31 Aralık 2019.
 5. Kurumsal, Yürütücü, Çok Damarlı MgB2 Süperiletken Üretimi, Nano-Boyutta Katkılama Yöntemi ile Özelliklerinin İyileştirilmesi ve Fiziksel Karakterizasyonu, Sponsor Kurum: Ankara Üniversitesi, 10 Temmuz 2008 - 10 Temmuz 2012.
 6. Ulusal, Yürütücü, Nano Boyutta SiC, C ve Aromatik Hidrokarbon Katkılı MgB2 Süperiletken Külçe, Tel-Şerit Üretimi ve Karakterizasyonu, 01 Şubat 2010 - 01 Şubat 2012.
 7. Ulusal, Yürütücü, MgB2 Süperiletken Tel Üretimi ve Manyetik Karakterizasyonu, 01 Ekim 2007 - 01 Ekim 2008.

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 06100, Ankara, Türkiye


Prof. Dr. Alpagut KARA, 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Metalurji Mühendisi olarak mezun oldu. 1991 yılında Leeds Üniversitesi’nden (İngiltere) Mühendislik Seramikleri yüksek lisans derecesini aldı. Doktora derecesini 1999 yılında Bath Üniversitesi'nden (İngiltere) aldı. O zamandanitibaren Anadolu Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nde (yeni ismiyle Eskişehir Teknik Üniversitesi)ders vermeye devam etmektedir. Ayrıca, 2010 yılından beri üniversite-sanayi ortak araştırma merkezi olarak Anadolu Üniversitesi ve Türkiye’nin önde gelen seramik üretici firmalarıortaklığında 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan Seramik Araştırma Merkezi (SAM)yönetim kurulu başkanı ve Ar-Ge koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Kendisinin araştırma ve geliştirme faaliyetleri hem endüstriyel, hem de ileri teknoloji seramik ve kompozit malzemelerinin üzerinde yoğunlaşmıştır. Uluslararası ve ulusal dergilerde ve konferanslarda yaklaşık 100 makale yayınlamıştır. Aynı zamanda birçok ulusal ve uluslararası patentte de buluş sahibi olarak yer almıştır. Bu akademik faaliyetlerin yanı sıra, 2004 yılından bu yana SiAlON esaslı kesici takımlar konusunda faaliyet gösteren MDA İleri Teknoloji Seramikleri şirketinin kurucu ortaklarından biridir. Ayrıca,Türk Seramik Derneği (TSD) yönetim kurulu başkanlığını sürdürmektedir.


Barbara Albert Almanya'da Bonn'da kimya okudu ve doktora derecesini 1995 yılında Profesör M. Jansen’den aldı. Ardından University of California Santa Barbara, U.S.A‘da Malzeme Araştırma Laboratuvarı (Profesör AK Cheetham) ve Justus- Liebig-Universität Gie ßen, Almanya (Profesör J. Beck) ile araştırmalarına devam etti. Ödülleri arasında Alexander vonHumboldt vakfı, Lise-Meitner hibesi, ADUC ve Bennigsen-Foerder ödülleri var.

Hamburg'da Katı Hal Kimyası ve Malzeme Bilimi (2001-2005) ve daha sonrasında Technische Universität Darmstadt'taki İnorganik Katı Hal Kimyası profesörlüğü yaptı. 2007'den 2011'e kadar kimya bölüm başkanıydı. 2012-2014 yılları arasında da Alman Kimya Derneği GDCh'nin başkanıydı.

Barbara AlbertSolid State Sciences (Elsevier) Avrupa Editörü (Elsevier) olup,Evonik Endüstrileri ve Schunk Grubu’nun Denetleme Kurullarında görev yapmaktadır.

2015 yılında Deutsche Forschungsgemeinschaft'ın Kimyası için inceleme paneline seçildi ve 2016'da Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften'e üye oldu.

Prof. Albert, bor materyallerinin tüm alanlarında uzman olup diğer inorganik katılarla da ilgilenmektedir. 2012'den beri the Darmstadt Excellence Graduate School of Energy Sciences and Engineering‘de ve 2014'ten beri LOEWE excellence research cluster RESPONSE 'da yürütücülük görevini sürdürmektedir.


Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu 1960 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Makina Mühendisliği Bölümünden ve Üniversiteden birincilikle mezun olmuştur . 1960-64 yılları arasında Londra Üniversitesi, Imperial College of Science and Technology’de Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını makina mühendisliği alanında yapmıştır. Daha sonra Londra Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi, International Computers Ltd. Londra, Bell-Northern Labs. Kanada’da bilgisayarlar üzerine araştırmalar yapmıştır. Ayrıca, Ottawa Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde 1967-69 arası hocalık yapmıştır.1969-2008 yılları arasında ODTÜ’nde öğretim üyeliği, Makina Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Rektör Yardımcılığı yapmıştır. 1981-84 yılları arası Oklahoma State Üniversitesi, Makina/Uzay/Havacılık Mühendisliği bölümünde Profesör olarak görev almıştır. Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu ayrıca Makina Tasarım ve İmalat Enstitüsünü (MATİMAREN) ve Bilgisayar Destekli Tasarım/İmalat ve Robotik ( BİLTİR) Merkezini de kurmuştur.

2008 yılında ATILIM Üniversitesi, İmalat Mühendisliği Bölümünde Bölüm Başkanı olarak göreve başlamıştır. 2011 sonrası BOREN Bor Kaplamaları Yetkinlik Merkezi Başkanlığını sürdürmektedir. 2013-2017yıllarında ATILIM Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Kendisinin tasarım, imalat, metal şekillendirme, CAD/CAM, enerji ve Kaplama konularında 287 yayını vardır. Türkiyede 92 adet doktora ve yüksek lisans öğrencisine tez danışmanlığı yapmıştır.


1948 yılında Artvin'de doğan Cahit Helvacı, 1964'te Bursa Erkek Lisesi'ni bitirmiştir.İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Bölümü'nde yüksek öğrenimini tamamlamış ve 1969 yılında Yüksek Jeolog Diploması alarak mezun olmuştur. 1969-1970 yılları arasında Viyana (Avusturya) 'da " Post Graduate Training Center For Geology " kursuna katılmış ve Viyana Üniversitesi ile Avusturya Jeoloji Dairesi'nden diplomasını başarı ile almıştır. 1970-1972 yılları arsında E.İ.E. idaresi Genel Direktörlüğü'nde çalışmıştır. 1971 yılının Eylül ve Ekim aylarında Avusturya, Çekoslovakya ve Macaristan 'da tertiplenen " Refresher Colloquim " a katılmıştır. 1972'de M.E.B. bursu ile doktora yapmak için İngiltere'ye gitmiş ve 1977'de Nottingham Üniversitesi'nden " Doctor of Philosophy " ünvanını almıştır. 1973-1977 yılları arasında Nottingham Üniversitesi'nde " Teaching Assistant " olarak görev yapmıştır. 1976 yılı Temmuz-Ekim tarihleri arasında kısa dönem yedek subaylığını yapmıştır. 1977 Ağustos-Eylül aylarında M.E.B. Talim ve Terbiye Genel Müdürlüğü'nde çalışmıştır. Ekim 1977'de İ.Ü. Fen Fakültesi Jeoloji Bölümü'nden " Yüksek Jeoloji Mühendisliği " diploması almıştır. Ekim 1977-Şubat 1978 tarihleri arasında E.Ü. Fen Fakültesi Jeoloji Bölümü'nde; Mart 1978 ile Temmuz 1982 tarihler arasında E.Ü. Yer Bilimleri Fakültesi'nde; Ağustos 1982'den beri D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde görev yapmaktadır. Kasım 1982'de Yardımcı Doçentlik, Ekim 1984'te ise üniversite Doçentlik unvanını almıştır. Kasım 1981-Şubat 1983 tarihleri arasında NTNF doktora sonrası bursu ile Norveç'te Mineroloji-Jeoloji Müzesi ile Oslo Üniversitesi'nde Avnik ve Kiruna demir yatakları ve çevre kayaları üzerine araştırma yapmıştır. Nisan-Temmuz 1987 tarihleri arasında Arjantin'in Salta Üniversitesi ve CONICET'in araştırma bursu ile And Dağlarında bor ve diğer tuz yatakları üzerine çalışmalar yapmıştır. 1987 yılında TÜBİTAK'ın Teşvik Ödülünü kazanmıştır. 09.09.1988 – 23.02.1990 tarihleri arasında Fakülte Kurulu Üyeliği yapmıştır. Haziran-Ağustos 1989 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı davet üzerine Arizona, Nevada ve Kalifornia eyaletlerinde bor yatakları üzerinde çalışmalar yapmış ve üç ayrı şehirde konferanslar vermiştir. Eylül 1989 tarihinde ise Yunanistan'ın Atina Üniversitesi ve I.G.M.E. kuruluşundan aldığı davetle çeşitli Neojen havzalarında araştırmalar yapmış ve Atina'da iki adet konferans vermiştir. 1989 yılı sonunda Profesörlük ünvanını almıştır. 1993 yılının Haziran-Temmuz aylarında NATO projesi kapsamında İngiltere Bristol Üniversitesinde çalışmalar yapmıştır. 1993 yılı Eylül ayı içinde İran Geological Survey'in daveti üzerine konferans vermek ve araştırma yapmak üzere İran'a gitmiştir. 1993 yılı Aralık ayında ise İspanya Barcelona Üniversitesinin daveti üzerine konferans vermek ve araştırma yapmak için İspanya'ya gitmiştir. 1994 yılı Şubat ayında İsviçre'nin Zürih, Bern, Cenevre ve Freiburg üniversitelerinin daveti üzerine konferanslar vermek için İsviçre'ye gitmiştir. 1994 yılında ''Hüseyin Ökten Madencilik Ödülü''nü kazanmıştır. 1995 yılında ise ''Altın Çekiç Jeoloji Bilim Ödülü''nü almıştır. 1997 yılı Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri Geological Survey’in daveti üzerine Colarodo ve Wyoming eyaletlerinde trona yatakları üzerinde çalışmalar yapmış ve konferans vermiştir. 2000 yılı Jeoloji Mühendisleri Odası (23.2.2000) “Emek Ödülü” nü almıştır. 25-26 Şubat 2008 tarihlerinde Pekin’de (Çin) yapılan “First Workshop on AASA Project of Sustainable Development of Asia” çalıştayına TÜBA adına katılmıştır. 24-28 Mart 2008 tarihinde Ankara’da yapılan 61.ci Türkiye Jeoloji Kurultayı’nın başkanlığını yürütmüştür. 22-31 Ağustos 2009 tarihinde İzmir'de yapılan "IGCP 521-INQUA 0501 Fifth Plenary Meeting and Field Trip" çalıştayı düzenleme ve yürütme kurulu başkan yardımcılığı yapmıştır. 24-27 Eylül 2009 tarihinde İzmir'de TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi)'nın organize ettiği "Association of Academies of Sciences in Asia (AASA) Workshop on Environment and Resources in Asia" çalıştayında koordinatörlük ve yürütücülük görevi yapmıştır. 1-5 Ekim 2012 tarihleri arasında İzmir’de yapılan IESCA 2012 International Earth Science Colloquim On The Agean Region isimli uluslararası toplantının başkanlığını yürütmüştür. Bilim Akademisi Derneği’nin 20/04/2013 tarihli Genel Kurulunda yapılan oylama ile Bilim Akademisi Derneği asli üyeliğine oybirliği kabul edilmiştir. Bilimsel çalışmalar kapsamında 1 adet uluslararası kitaplarda bölüm; 75 adeti SCI, 5 adeti SCI-E kapsamında olmak üzere 69 adet uluslararası araştırma makalesi; 56 adet uluslararası bildiri; 45 adet ulusal araştırma makalesi; 91 adet ulusal bildiri; 37 adet teknik rapor ve proje; 12 adet günlük teknik yazı; 13 adet ders ve gezi kitabı üretmiştir. 55 lisans bitirme projesi, 14 yüksek lisans ve 8 doktora tezi yönetmiştir. Aynı zamanda 02.12.1996 tarihinden 18.09.1997 tarihine kadar DEÜ. Fen Bilimleri Enstitüsünde Müdür Yardımcılığı, görevini yürütmüş, 19.09.1997 - 01.03.2010 tarihleri arasında ise DEÜ. Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğü yapmıştır. 2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Üstün Başarı Ödülü almıştır. 15 Temmuz 2009 ile 31 Ekim 2011 tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Komisyon Üyeliği yapmıştır. 2012 yılında ise Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından''Altın Çekiç Ödülü''nü almıştır. Haziran 2010 - Haziran 2013 (10/06/2010-10/06/2013) tarihleri arasında Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mineroloji - Petrografi Anabilim Dalı Başkanı Başkanlığı yapmıştır. Halen D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde Mineroloji-Petrografi anabilim dalında araştırmalarını sürdürmekte olup, İngilizce, Almanca ve Norveç'ce bilir. Evli ve iki çocuk babasıdır.


1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun olan Dr. Zanbak, doktorasını A.B.D. University of Illinois, Champign-Urbana’da tamamlamıştır. 1971’de İTÜ’de başladığı akademik kariyerini 1981 yılından itibaren A.B.D.’de Kent State University, Ohio; South Dakota School of Mines, Rapid City (Doç. Dr.) ve part-time olarak Civil Engineering Department, Illinois Institute of Technology, Chicago’da (Prof. Dr.) 1994 yılına kadar sürdürmüştür.

Dr. Zanbak çevresel yönetim politikaları, atık yönetimi ve atıklarla kirlenmiş yerlerin ıslahı projeleri ve inorganik kimyasal üretimi projeleri ile ilgili olarak iş geliştirme ve proje grubu yönetiminin konularının yanısıra mühendislik jeolojisi, geoteknik yer seçimi incelemeleri, açık işletme şev stabilitesi, baraj yeri incelemele­ri, atık barajları, yeraltı yapılarının tasarım ve uygulaması konularında da güçlü bir yurtiçi ve uluslararası düzeyde 47 yılı aşkın akademik ve profesyonel deneyime sahip bir mühendistir.

Dr. Zanbak 1984-1994 yılları arasında, A.B.D.’de atık bertaraf için yer seçimi, tehlikeli atıkların yönetimi ve tehlikeli atıklarla kirlenmiş sahaların temizlenmesi projeleri üzerinde hem Amerikan Çevre Koruma Teşkilatı (USEPA) ve hem de sanayi kuruluşlarına danışmanlık hizmetleri veren Woodward-Clyde Consultants (WCC) Şirketinde ortak-yönetici olarak çalışmıştır.

Dr. Zanbak, Türkiye ve AB çevre mevzuatı ve çevresel uygulama sorunları konularında, çeşitli sanayi ve devlet kuruluşlarına, mühendislik projelerinin çevresel etkilerinin yönetimi projelerinde danışmanlık yapmakta ve sanayi kuruluşlarını temsilen Avrupa Birliği teknik ve mevzuat koordinasyon toplantılarına katılmaktadır.

Dr. Zanbak'ın 1972 yılından beri uluslararası ve Türkiye'de yayınlanan dergi ve kitaplarda, mühendislik Jeolojisi, kaya mekaniği, maden mühendisliği, çevre ve atık yönetimi, kimyasal güvenliği konularında, 130’ün üzerinde teknik tebliğ ve makalesi bulunmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde çevre politikaları, uluslararası ticaret engelleri, risk yönetimi ve kimyasallar güvenliği konularında60’ın üzerinde "müş­teriye özel" kapsamlı rapor hazırlamış olup, 180’in üzerinde davetli konuşmacı/moderatör olarak uluslararası konferans ve sempozyum sunuları bulunmaktadır.

Dr. Zanbak, 1994-2018 sürecinde, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği tarafından yürütülen, İnsan Sağlığı, Çevre Koruma ve Teknik Emniyet konularında uygulanan, “Responsible Care - Üçlü Sorumluluk®” programının koordinatörlüğünü ve İstanbul Sanayi Odası Çevre İhtisas Komitesi Başkan Vekilliği yapmıştır.

Dr. Zanbak, halen çeşitli üniversitelerde ve meslek kuruluşlarında Çevresel Etki Değerlendirmesi,Atık Yönetimi ve Kimyasallar Güvenliği konularında ders ve konferanslar vermektedir.

Dr. Zanbak’ın görevalmakta olduğu kuruluşlar:

· Türkiye Madenciler Derneği Çevre Koordinatörü

· EUROMINES-Brüksel, Çevre Komitesi Üyesi

· Türktay-IREMCON Atık Yönetim PlatformuYönetim Kurulu Üyesi

· Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Çevre Danışmanı(1994-2018)

· Istanbul Sanayi Odası Çevre İhtisas Kurulu Başkan Vekili(1994-2018)

· İTÜ Maden Fakültesi ABET Akreditasyon Danışma Kurulu Üyesi

· MÜDEK Mühendislik Programları Değerlendiricisi

Balkan Environmental Association (B.EN.A.)Uluslararası Başkan Vekili’dir


1995 yılında Makine Mühendisliği okudu ve ardından Makine Mühendisliği Bölümünden Master derecesini aldı. Üniversite araştırmasında asistan olarak çalıştıktan sonra, FORD'da proses ve proje mühendisi olarak çalışmaya başladı. Daha sonra, havacılık alanındabaş tasarım mühendisi olarak TEI'ye katıldı. FORD ve TEI'de H198 Kamyon Motoru, A400M ve Joint Strike Fighter F-136 projelerinde, içten yanmalı motor ve gaz türbini motor parçaları gibi birçok ulusal ve uluslararası Ar-Ge ve geliştirme projesine öncülük etti. 2008 yılında proje ve program yöneticisi olarak ATARD Savunma& Havacılık A.Ş.'ye katıldı. Daha sonra, 2010 yılında Genel Müdür olarak pozisyonunu yükseltti. Bu dönemde Türk Hava Yolları Galley Design, Boeing 787-9 ve Airbus A350 XWB tasarım iş paketleri, Kompozit Teneke Kutu İmalatı gibi birçok uluslararası projelerde yer aldı. Aralık 2013'te Nurol Holding’in savunma sanayi şirketlerinden biri olan Nurol Teknoloji A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Sonrasında, aynı firmada Genel Müdür pozisyonuna yükseldi.

Halen Genel Müdürlük görevini sürdürmekte olduğu Nurol Teknoloji A.Ş.’de, Uluslararası Savunma Sanayi ihtiyaçlarına yerli üretim ile cevap veren personel koruma, hava araçları, kara araçları ve deniz araçlarına yönelik balistik koruma, tasarım, geliştirme ve üretimi yaparak birçok büyük projelerde yer almaktadır.


Efstathios “Stathis” I. Meletis

Profesör Meletis, lisans derecesini Kimya Mühendisliği alanında, Atina Ulusal Teknik Üniversitesi, Yunanistan ve yüksek lisans ile Doktora derecesini Technology’den Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’ndenABD’de Georgia Instituteof Technology’denaldı. Georgia Tech, IIT Araştırma Enstitüsü, Kaliforniya Üniversitesi ileDavis ve Louisiana Devlet Üniversitesi’nde Profesör olarak görev aldı. 2005 yılından beri Arlington, Texas Üniversitesi'nde Profesör ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Başkanı olarak görev yapmaktadır. Başlıca araştırma katkıları, yüzey mühendisliği, çok fonksiyonlu ince filmler, küçük ölçekli malzemeler ve malzeme-çevre etkileşimleri alanlarındadır. Yüzey modifikasyonu ve fonksiyonel olarak gradyan yüzey katmanları üretmek için yeni yoğunlaştırılmış plazma tedavileri icat etti. Nano-malzemeler alanında, grubu, perovskite tipi oksitlerin ve metal / seramik nanokompozit ince filmlerin yüksek boy oranına sahip kendiliğinden montajını sağlayan ilk gruptu. 300'den fazla yayını ve çok sayıda genel kurul, açılış konuşması ve davetli görüşmeleri var.Son çalışmalarında malzeme özellikleri, plazma işlemleriyle yüzey mühendisliği ve zorlu ortamlar için kaplamalar üzerindeki ölçek etkileri üzerinde yoğunlaşmıştır. Araştırma programı federal, eyalet ve sanayi kaynaklarından 18 milyon dolardan fazla para çekmiştir. Meletis, William FulbrightScholar Ödülü'nü aldı ve Nano Araştırma Dergisi Genel Yayın Yönetmenidir.


1970 yılında Samsun - Terme’de doğdu. 1990 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1994 yılında Londra Üniversitesi - Imperial Collage - Royal School of Mines - Mineral Rosources Engineering Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayarak yurtdışı burslusu olarak okuduğu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde göreve başladı. Sırasıyla İşletmeler, Satınalma, Pazarlama ve Satış Dairelerinde mühendis ve teknik uzman olarak görev yaptıktan sonra Operations, Quality & Regulatory Affairs Manager olarak halen yürütmekte olduğu Etimine SA - Lüksemburg’daki görevine 2002 yılı sonunda başladı. 2006 yılından itibaren Avrupa Boratlar Birliği (EBA) Yönetim Kurulu Üyeliği, EBA Teknik Komite Başkanlığı ve 2009 yılından itibaren de REACH Borates Consortium Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.


Prof. Dr. Hatem Akbulut Sakarya Üniversitesi rektör yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Doktora derecesini 1995 yılındaİstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Malzeme ve Metalurjı Dalından almıştır. 1996 ve 1997 yıllarında ABD New Mexico Tech. deki doktora sonrası araştırmafaaliyetlerinden sonra, enerji depolama için nano yapılı malzemelerin sentezlenmesi ve nanokompozit kaplama çalışmalarına başlamıştır. Prof. Akbulut Sakarya Üniversitesi Elektrokimyasal ve İnce Film Kaplamalarve Uygulama Merkezi liderliğini yapmaktadır. Çok sayıda ulusal ve FP7, ERA-NET, JAPAN CONCERT ve ikili işbirlikleriprojelerinde paydaş olarak görev yapmıştır. Prof. Dr. H. Akbulut bir kısmı davetli konuşmacı olmak üzere 100 den fazla uluslararası konferansta konuşmacı olarak katılımda bulunmuştur. 6 adet kitap bölümü, 180 den fazla uluslararası makale yayımlamıştır ve 2000 den fazla atıf almıştır. 300 den fazla uluslararası konferans tebliği bulunmaktadır.


Prof. Dr. İbrahim Adnan SARAÇOĞLU Kimya Mühendisliği eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra 1982 yılında Avusturya Graz Teknik Üniversitesi Fizikokimya enstitüsünde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. Aynı Üniversitenin Mikrobiyoloji Biyoteknoloji enstitüsünde asistan olarak çalıştı. 1987 yılında doçent ünvanını, 1994 yılında profesör ünvanını alan Saraçoğlu, Karl Franzes Üniversitesi’nde ve profesör ünvanıyla Viyana Teknik Üniversitesi’nde çalıştı.
Dünyaca ünlü AVL Research Center’da (AVL Araştırma Merkezi) Metabolit Sensörler konusunda araştırmacı ve yönetici olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Saraçoğlu, Karl Franzes Üniversitesi’nde ve Viyana Teknik Üniversitesi’nde bulunduğu süre zarfında uluslararası yayınlanmış birçok makaleye ve patente imza atmıştır.
Türkiye’de 1986 yılında LAB’lı deterjanlara geçişin öncülüğünü de yapan Saraçoğlu Tarım ve Orman Bakanlığı’nda hizmet vermekte olan, dünyanın 3. Büyük Tohum Gen Bankası ve yine Türkiye’nin ilk Resmi Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma Laboratuvarı’nın kurulmasında ve 2010 yılında açılmasında etkin rol oynadı. Birçok üniversiteden lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri bu laboratuvarda araştırmalarını sürdürmektedir.
Hastalıkların kimyasına karşı, bitkilerin kimyasının çözüm olacağını geliştirdiği bilimsel yöntemler ile açıklayan Saraçoğlu bu anlamda hastalıklara karşı “KÜR” kavramını tüm dünyaya tanıtan ve sunan ilk kişi unvanını taşımaktadır.
Saraçoğlu, “Bitki Kimyası” konularında üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler vermektedir. Bitkilerin insan sağlığı üzerideki etkilerini içeren kendileri tarafından kaleme alınan birçok kitabı bulunmaktadır.
Bitkilerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini 48 yılı aşkın süredir çalışmakta olan Saraçoğlu, geliştirdiği önleyici ve koruyucu doğal kürlerle uluslararası birçok kitapta kaynak olarak gösterilmekte ve yurt dışındaki köklü üniversiteler araştırmalarında Saraçoğlu’nun çalışmalarını referans almaktadırlar.
Sayın SARAÇOĞLU, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda yerel ata tohumlarımızın ülkemize geri kazandırılması ve halka arzı için yaygınlaştırılması ve çoğaltılması ile ilgili projeyi yönetmektedirler. Yine aynı bakanlık bünyesnde kurulmakta olan Türkiye Milli Botanik Bahçesi’nin bilimsel ve yönetimsel danışmanlığı görevini de sürdürmektedirler.
Sayın SARAÇOĞLU, yurtiçinden ve yurtdışından gelen yoğun talep üzerine tıp doktorlarına “Bitkisel Tedavi” konusunda kurslar vermektedir.
Halen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Sağlık ve Gıda Politikalar Kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir.

İsmail Çakmak, lisans eğitimini 1981 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde ve doktora eğitimini ise 1988 yılında Stuttgart-Hohenheim Üniversitesi’nde tamamladı. Çukurova Üniversitesi’nde çalışırken 2000 yılında Sabancı Üniversitesi’ne

1999 yılında TÜBİTAK Bilim Ödülü, 2005 yılında Gübre Endüstrileri Birliği IFA-Uluslararası Bitki Beslemesi Ödülü, 2007 yılında Avusturalya-Crawford Fund “Derek Tribe” madalyası, 2014 yılında Almanya-Alexander von Humboldt Vakfı “Georg Forster Araştırma Ödülü”, 2016 yılında Uluslararası Bitki Besleme Enstitüsü- IPNI Bilim Ödülü ve 2016 yılında Dünya Bilimler Akademisi Tarım Bilimleri Bilim Ödülünü aldı. 2012 yılında Avrupa Akademisi’ne ve Türkiye’de Bilim Akademisi’ne üye olarak seçildi.

2017 yılında Thomson Reuters (Clarivate Analytics) tarafından son 10 yılın verilerine göre hazırlanan ve dünyada makaleleri en çok okunan ve atıf alan bilim adamları (Highly Cited Researchers) listesinde yer aldı. Uluslararası dergilerde 180’nin üzerinde araştırma makalesi yayınlamış olup, bu makalelerine bugüne değin yaklaşık 25 000 atıfta bulunulmuştur. Hirsch-Index değeri 80’ dir.


Profesör Josef Michl, Boulder'daki Colorado Üniversitesi'nde Kimya ve Biyokimya Bölümü'nde ders vermektedir. Kendisi Çekoslovakyavatandaşı olmakla birlikte, Prag'daki Charles Üniversitesi’nde V. Horák ve P. Zuman ile birlikte çalıştı. R. Zahradník ile Çekoslovak Bilimler Akademisi'nde 1965 yılında doktorasını tamamladı. Doktora sonrası deneyimlerini Houston Üniversitesi'ndeR.S. Becker, Teksas Üniversitesi’nde M.J.S. Dewar, Cornell Üniversitesi'nde A.C. Albrecht, Aarhus Üniversitesi'nde J. Linderberg ve Utah Üniversitesi'nde fizik alanında F.E. Harris ile birlikte tamamlamıştır. 1970 yılında UtahÜniversitesi’nde Kimya Bölümü'nde işe başlamış ve 1979-84 yıllarında Bölüm Başkanlığı yapmıştır. 1986'da Utah'tan ayrıldı ve Austin'deki Texas Üniversitesi'ndeki Collie-WelchRegents’ta Başkan Profesör olarak kısa bir dönem görev aldıktan sonra Boulder'daki şu anki pozisyonuna geçti. Kendisi Sloan Üyesi,Guggenheim Üyesi olmuş ve Humboldt Kıdemli ABD Bilim İnsanı Ödülü’nü aldı.Birçok pozisyonda misafir bilim insanı olarak görev almış ve konferanslar vermiştir. Washington DC'deki Georgetown Üniversitesi'nden ve Çek Cumhuriyeti'ndeki Pardubice Üniversitesi'nden onursal dereceler aldı.

Utah Bölüm Ödülü’nü ve ACS'denCopeScholarÖdülü’nü, Dünya Teorik Organik Kimyacılar Derneği'nden Schrödinger madalyası, Inter-AmericanPhotochemicalSociety'den 1994 Ödülü, Çek Akademi Bilimleri’ndenHeyrovsky Altın Madalyası veÇek Cumhuriyeti Prag’dakiCharles Üniversitesi Altın Madalyası ve I-APS George S. Hammond Ödülü aldı. ABD Ulusal Bilimler Akademisi, Uluslararası Kuantum Moleküler Bilimler Akademisi, WATOC Üyesi ve Çek Öğrenen Toplumun onur üyesidir.

Prof. Michl, otuz yıl boyuncaChemicalReviews’deeditörlük yapmış olup şu anda Accounts of ChemicalResearch,Bulletin of theChemicalSociety of Japan, Chemistry - a EuropeanJournal, Collection of CzechoslovakChemical Communicationsve International Journal of Quantum Chemistryyayın kurulu üyesidir. Fotokimya Komisyonu başkanlığı yaptığı IUPAC ile uzun zaman birlikte çalıştı. International Academy of Quantum MolecularSciencebaşkanıydı.

Profesör Michl, fotokimya ve polarizasyon spektroskopisi üzerine beş kitap ve organik, inorganik, teorik ve fiziksel kimya alanlarında altı yüz elli bilimsel makalede yazarlık yaptı. Güncel ilgi alanları modüler kimya, yüksek reaktif moleküller, moleküler elektronik yapı, silikon ve bor kimyası ve fotokimyadır.


Profesör Marek Bryjak, Polonya'nın Wroclaw Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde çalışıyor. Wroclaw Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden(WUST) mezun oldu, doktorasını aldı ve DSc derecesiyle ödüllendirildi. ABD'de Lehigh Üniversitesi, Yüzey Bilimi Merkezi'nde doktora sonrası bursu aldı ve daha sonra dünyanın dört bir yanındaki 16 üniversiteyi ziyaret etti. Şu anda Polimer ve Karbon Malzeme Bölümü olarak adlandırılan Özel Polimerler Dairesi başkanlığı yapıyordu. Uzun yıllar Polonyalı Membran Topluluğu'nun başkanıydı ve şimdi de Advanced MaterialsandNanotechnologyCentre'ın bir üyesidir. Profesör Bryjak, 2700'den fazla atfedilen yaklaşık 130 bilimsel katkıya imza attı. h faktörü 29'dur. Farklı ülkelerdeki çeşitli kurumlarla işbirliği yaptı ve çeşitli ulusal ve uluslararası araştırma projelerini koordine etti. Bilimsel ilgisi, polimer membranların oluşumu ve / veya yüzey modifikasyonu, yeni ayırma malzemelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi ve bu malzemelerin su teknolojisine uygulanması için yöntemlerin geliştirilmesine odaklanmıştır.


Doç. Dr.Masahito UEDA, lisans ve yüksek lisans dereceleriniNihon Üniversitesi'nden (Japonya) 2001 ve 2003 yıllarında Makine Mühendisliği bölümünden aldı. Tokyo Teknoloji Enstitüsü'nden (Japonya) 2006 yılında Makine Mühendisliği'nden doktora derecesini aldı. O zamandan beri Nihon Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Koleji’nde Makine Mühendisliği bölümünde Araştırma Görevlisi (2006 - 2009), Yardımcı Doçent (2009-2016) ve Doçent (2016'dan beri) olarak görev yapmaktadır. Mevcut araştırma faaliyetleri arasında mikro-mekanik, birleştirme ve polimer matris kompozitlerinin 3D baskısı yer almaktadır. Society of Interfacial Material Science (SIMS) başkanı, Japan Societyfor Composite Materials (JSCM) ‘da Composite 2.0 (3D printing composites) Derneği başkanıve Materialsand Processing Division, the Japan Society of Mechanical Engineers (JSME)’da Processing of Polymer-based Composites Grubu yöneticisidir. 2011'de Japonya Güçlendirilmiş Plastikler Derneği'nden (JRPS) ve 2016'da JSCM'den en iyi makale ödüllerini aldı. Ayrıca 2014, 2015 ve 2017 yıllarında sırasıyla İstanbul (Türkiye), İzmir'de (Türkiye) ) ve Kyoto’da (Japonya) polimerik kompozit malzemeler üzerine Türkiye-Japonya konferansını düzenledi. İleri Kompozit Malzemelerin yayın kurulu üyesidir.


Dr. Korkmaz, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği programından 1986 da mezun oldu.1992 yılında Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji yüksek lisans programından 1996 aynı yerde doktora programından mezun oldu. 1995 yılında Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksek Okuluna, Öğretim Görevlisi, ardından 1997 ‘de Yrd.Doç. olarak atandı.

Balıkesir Üniversitesinde “ 5-Azasitidinle Rat Kolon Neoplazinin Tedavisi” üzerine,ilk kapsamlı Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) projesini aldı. Bu proje kapsamında 1999 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Pensilvanya Üniversitesi, Tıp Merkezinde, araştırmalarda bulundu. Yurt dışı dönüşü sonrası, 2004 yılında bir taraftan Enerji Bakanlığı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden alınan “İnsanların Bir Günde Aldıkları Bor Miktarı ve Bunun İnsan Sağlığına Etkileri” adlıgüdümlü Ar/GE projesinin yürütücülüğünü üstlendi, diğer taraftan Balıkesir Kanser Savaş Vakfı’nın desteğinde Bor madeni sahasında yaşayan kadınlardaserviks kanseri yönünden araştırmalarını gerçekleştirdi. Bunun sonucunda ilk defa günlük en az 8,44 mg/gün bor alanların serviks kanserine karşı dünyada ilk defa koruyucu olabileceğini buldu. Bu çalışması bilim dünyasında ilgigörmeye ve atıf almaya devam etmektedir. 2005 yılında bu kez Ulusal Bor Enstitüsü (BOREN) tarafından kendisine “Bor Mineralinin İnsanda Erkek Fertilitesi ve Prostat Kanserine Etkisinin Belirlenmesi” adlı güdümlü Ar/GE projesi verildi. Bu alandaki ilk epidemiyolojik verileri üretti. Aynı yıl, Avrupa Birliğinde “Bor Bileşiklerinin Erkek ÜremeToksisitesi ” üzerine görüşmelerde bulunmak üzere Bürüksel de Türk delegasyonunda yer aldı. Konuyla ilgili olarak Türkiye’nin görüşlerini içeren raporun hazırlanmasında görevlendirildi.Mayıs-Ağustos 2007 tarihleri arasında ODTÜ Kimya Bölümünde doktora üstü çalışmalar yaptı. Yine aynı yıl mayıs ayında Ankara da düzenlenen, 8. Uluslararası Üro-onkoloji Kursunda, "En İyi Klinik Çalışma" alanında “Bor Mineralinin Prostat Kanserine Etkisinin Belirlenmesi: Topluma Dayalı Çalışma” adlı kendi araştırma grubunun çalışması ile Birincilik Ödülü almıştır.2008 yılında, Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesine atandı. 2009 yılında doçent, 2014 yılında ise yine aynı fakültede profesör kadrosuna atandı.

Özetle, Prof. Dr. Mehmet Korkmaz akademik hayatında, araştırma grubuyla birlikte, toplam 28proje, 41 ulusal ve uluslararası makale, 49tanesi uluslararası olmak üzere 80 adet bilimsel tebliğ, 6 davetli konuşma5 adet ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ödül,ve 1 adetuluslarasıkitap bölümü gerçekleştirmiştir. Diğer taraftan, Avrupa Kanser Araştırmaları Birliği (EACR), Moleküler Kanser Araştırmaları Birliği (MOKAD-Türkiye) ve Türk Toksikoloji Derneği (TST)’nin üyesidir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi,

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji ABD


1968–1974 Clausthal Technik Universitesi (Almanya) Kimya bölümünden,

Diploma: 1974

Diploma tez konusu: " SnBr2 ve SnBr2–CsBr katı ve ergiyik karışımlarının Raman spektrumları”

1979 Clausthal Teknik Üniversitende Doktora Tezi;

Konu: "Kafes yapılı P–As– S, P–As–Se bileşikleri ve Metal fosfidler üzerine Titreşim Spektroskopik Araştırmalar“

1983 "Katı Hal Kimyasına “ geçiş. Odak noktası: "Inter metalik bileşiklerin Sentezleri, Kristal Yapıları ve Titreşim Spektaları“.

1994 Clausthal Technik Üniversitende Habilitation (Doçentlik Tezi). KONU " 16 and 24 Valens Elektronlu [MX2]n– ve [MX3]n– Anyonları içeren ZINTL bileşiklerinin Sentezleri, Kristal yapıları ve Titreşim Spektrumları üzerine”

Hoca: Prof. Dr. H.G. Schnering

1988–1997 Max-Planck-Institute Stuttgart, Solid State Physics and Chemistry Departmanı Prof. Dr. H. G. v. Schnering grubunda Araştırmacı olarak çalışma

1994 Clausthal Teknik Üniversitesinde “Privat Dozent” (Assoc. Prof.) pozisyonuna geçiş.

1998 Koç Universitesinde Assoc. Prof. (Doç. Dr.)

2004 Koç Universitesinde Profesörlük statüsüne geçiş.

2017 Koç Üniversitesinde kurulanKoç-Akkim Bor Tabanlı Malzememler ve İleri Teknoloji Kimyasallar Uygulama ve Araştırma Merkezi“ (KABAM) Direktörlüğüne atanma.

Çalışma

Alanları: Sentez ve Karekterizasyon: Üçlü Nitridoboratlar, Nitrojen içeren seramik ve precursors maddeler, İntermetalikler, Klaster (Küme) bileşikler, Nano boyutlu nadir toprak Oksitleri, Mezo Gözenekli Malzemeler, Endüstriyel boyutta elementer Amorf Bor ve Metal borür (AlB2, AlB12, TiB2 vb.) Üretimi ve Bor Tabanlı Enerjik Malzemeler, MgB2 ve Süperiletkenler

Uzmanlık Alanaları: Katı Hal Kimyası, Titreşim Spektroskopisi, Endüstriyel Elemental Amorf Bor üretimi,

Yayın sayısı: 293

Atıf sayısı: 1992

Seçilmiş Yayınlar

 1. İpekçi M., Acar S., Elmadağlı M., Hennicke J., Balcı Ö., Somer M. (2017). Production of TiB2 by SHS and HCl leaching at different temperatures: Characterization and investigation of sintering behavior by SPS, Ceramics International, 43, 2039-2045.
 2. Book chapter: M. Somer, S. Acar, I. Kokal, “MgB2 Superconducting Wires – Basics and Applications, edited by R.Flükiger, Ch. 4a-Processing of Nanosize Boron Powder, pp. 209-238, ISSN 2424-8533.
 3. W. Qiu, H.Jie, D. Patel, Y. Lu, V. Luzin, A. Devred, M. Somer, M. Shahabuddin, J. H. Kim, Z. Ma, S.X. Dou, Md. Sh. Hossain, Improvement in the transport critical current density and microstructure of isotopic Mg11B2 monofilament wires by optimizing the sintering temperature, Nature Scientific Reports, 6, Article number: 36660, 2016.
 4. Cheng F., Liu Y., Ma Z., Shahriar Al Hossain M., Somer M. (2016). Improved Superconducting properties in the Mg11B2 low activation superconductor prepared by low-temperature sintering, Nature Scientific Reports 6, Article number: 25498.
 5. Bateni, A., Erdem, E., Repp S., Weber S., Somer, M. (2016). Al-doped MgB2 materials studied using electron paramagnetic resonance and Raman spectroscopy, Applied Physics Letters (108) 202601.
 6. Aydemir U., Kokal İ. , Prots Y., Förster T., Sichelschmidt J., Schappacher F.M., Pöttgen R., Ormeci A., Somer M. (2016). A novel europium (III) nitridoborate Eu3[B3N6]: Synthesis, crystal structure, magnetic properties, and Raman spectra, Journal of Solid State Chemistry (239) 75–83.


Ankara Üniversitesinden Kimya Yüksek Mühendisi olarak mezun olup, 1985 yılında Üniversitede akademik hayata başlamıştır. Kimyasal Teknoloji, Enerji, Çevre, Malzeme, Su, Bor Teknolojisi, Savunma Sanayi ve Biyoteknoloji alanlarında Web of Science kapsamındaki dergilerde 140 makalesi yer almaktadır. Bunun yanı sıra, ulusal dergilerde 28, uluslar arası sempozyumlarda 69, ulusal sempozyumlarda 39 makalesi yayınlanmıştır. Bir tanesi Boron Hydrides, High Potential Hydrogen Storage Materials kitabında bölüm olmak üzere toplam 11 yayınlanmış kitabı, 6 adet Patenti, 40 adet Türk standardı telifi bulunmaktadır. Türkiye Bilimler Akademisinden (TÜBA) kayda değer eser ödülü ile ödüllendirilmiştir. 3 DPT, 3 Tübitak, 3 BOREN, 1 SANTEZ ve 5 ETİMADEN olmak üzere, toplam 37 adet destekli araştırma proje çalışması bulunmaktadır. Dört dergide editörlük ve çok sayıda dergide ise yayın kurulu üyeliği yapmıştır. ULAKBİM TR-Dizinde yeralan BOR Dergisinde sef editör olarak görevini sürdürmektedir. 45 Yüksek lisans ve 20 doktora öğrencisine danışmanlık yaparak mezun etmiştir.

Türk Standardları Enstitüsü İhtisas Kurullarında 12 yıl üyelik ve başkanlık, üniversitede çeşitli Ana bilim dalı Başkanlıkları, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulunmuş olup, halen Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünde akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Gazi Ü. Müh.Fak. Kimya Müh. Bölümü

mguru@gazi.edu.tr


Nalan KABAY 1984 yılından beridir Ege Üniversitesi mensubu olup, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesidir. Ege Üniversitesi’nden lisans ve yüksek lisans derecelerini aldıktan sonra, Japon Milli Eğitim Bakanlığının verdiği Monbusho bursunu alarak Japonya’ya gitmiş, Japonya’nın Kumamoto Üniversitesi’nden doktora derecesini alarak 1992 yılında Ege Üniversitesindeki görevine dönmüştür. JSTA-STA bursiyeri olarak 1998-1999 yılları arasında Japonya’da bulunan Ulusal İnorganik Malzemeler Araştırma Enstitüsünde 18 ay süreyle doktora sonrası çalışmalar yapmıştır. Farklı dönemlerde Loughborough Üniversitesi ve Imperial College-London’da ortak proje çalışmaları kapsamında bulunmuştur. 2003-2009 yılları arasında Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak; 2004-2007 yılları arasında TÜBİTAK-Mühendislik Araştırma Grubu’nda Grup Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 4 SCI derginin Editörler Kurulunda görev yapan Prof.Dr. Nalan Kabay’ın 150 makalesi, 3 uluslararası kitap editörlüğü ve 10 kadar uluslararası kitap bölümü yazarlığı vardır. Editörlüğünü yaptığı uluslararası kitaplardan birisi “Bor Ayırma Süreçleri” üzerinedir. Çok sayıda uluslarası ve ulusal projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev alan Professor Kabay, araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve konferanslar vermek üzere yurt dışında bulunan pek çok üniversiteyi ziyaret etmiştir. 2001 yılında Mühendislik alanında TÜBİTAK Teşvik Ödülünü, 2001 yılında Canon Vakfı-Avrupa Ödülünü, 2012 yılında ise İngiltere Kimya Endüstrisi Topluluğu (SCI) İyon Değiştirme ödülünü almıştır. Japonya İyon Değiştirme Topluluğunun Onur Üyesi olup, 2016 yılından beridir Uluslararası İyon Değiştirme Komitesinin Sekreteridir. Bugüne kadar 50’nin üzerinde Yüksek Lisans ve Doktora tezinde danışmanlık görevi yapmıştır. Başlıca araştırma konuları arasında membran ayırma süreçleri, iyon değiştiriciler, fonksiyonel polimerik malzemeler, inorganik adsorbentler, çözücü emdirilmiş reçineler, sulardan bor ve lityum ayrılması/geri kazanımı, desalinasyon, atıksu arıtımı ve geri kullanımı bulunmaktadır.


Profesör Doktor Nuran AY 1955’de Karaman’da doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi, Metalurji Mühendisliğini 1978’de, bitirmiştir. Aynı üniversitede Metalurji (Malzeme) Mühendisliği alanında 1979 da Yüksek Mühendis ve 1989 da Doktor unvanlarını almıştır. 1980 yılında Eskişehir DMMA sonra Anadolu Üniversitesinde akademik hayatı başlamıştır. 1995’de Doçent, 2000’de Profesör olmuştur. Prof. Ay Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünde öğretim ve araştırma çalışmalarında aktif olarak bulunmuştur. Şimdi Eskişehir Teknik Üniversitesinde çalışma ve araştırmalarına devam etmektedir. Çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin danışmanı olmuştur. Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde çok sayıda yayını mevcuttur ve 16 patent başvurusu yapmıştır. 1996 yılından beri bor nitrür üzerinde çalışmaktadır. Bor nitrür içeren inovatif ürünler geliştirmektedir. Eskişehir Teknoparkta yer alan 2006 yılında kurulan BORTEK Bor Teknolojileri ve Mekatronik A.Ş. şirketinin kurucuları arasındadır. Araştırmalarındaki ilgi alanları; malzemelerin fiziksel özellikleri, bor nitrür, biomalzemeler, enerji verimlilik ürünleri ve kompozitlerdir.


1961 yılında doğan Onuralp Yücel, teknik eğitimini, 2002 yılından beri Profesör olarak çalıştığı İstanbul Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde tamamladı. 1987-1988 yılları arasında Berlin Teknik Üniversitesinde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. Doktora sonrası araştırma çalışmalarını 1993-1994 yılları arasında New MexicoTech, Socorro, ABD’de yürüttü. Prof. Yücel, karbotermik ve metalotermikproses uygulamaları ile metal, alaşım ve ferroalaşımların üretimi, ileri seramik tozların üretimi ve şekillendirilmesi alanlarında 330 üzerinde yayın ve sunum yapmıştır. 2004-2007 yılları arasında İTÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü başkan yardımcılığı yapmıştır. 2006-2012 yılları arasında İTÜ, Malzeme Bilimi ve Üretim Teknolojileri Uygulamalı Araştırma Merkezi Müdürlüğü yapmıştır. 2016-2018 yılları arasında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği BölümBaşkanlığı yapmıştır.

İlgi ve çalışma alanları:

Pirometalurji: Konsantrelerin ön işlemleri ( WO3, Sb2O3, As2O3, MoO3 üretimi), curuf ergitmesi ve redüksiyonu, ferroalaşım, alaşım ve metal üretimi, EAF’de ve potada karbotermik ve metalotermik prosesler (magnezyum, stronsiyum, kalsiyum, bakır, kobalt, vanadyum, krom, ferrobor, kobalt bor, nikel bor, ferromolibden, ferromanganez, silikomanganez, ferrovanadyum, ferrotungsten, ferrokrom, nikel-krom-molibden-demir ve alüminyum-titanyum-bor alaşımları)

Seramik toz üretimi ve şekillendirilmesi: Karbür, nitrür, borür tozlarının üretimi ve patlayıcı ve diğer sinterleme yöntemleriyle şekillendirilmesi(B4C, TiB2, ZrB2, SiC, CrB2,,MoSi2).

Endüstriyel atıklarındeğerlendirilmesi: Galvanizleme ve pirinç üretim artıklarından, vanadyum çamurlarından, alüminyum üretimi curuf ve atıklarından, EAF baca tozu ve tufallerinden, bakır ve çelik cüruflarından metal ve bileşiklerin üretimi ve değerlendirilmesi.


Prof. Dr. Şahin,İstanbul Teknik ÜniversitesiKimya Mühendisliği Bölümünü 1991 yılında bitirmiştir. Aynı üniversitede Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında 1994’te Yüksek Mühendis ve 1999’da Doktor unvanlarını almıştır. 1999 yılında Harran Üniversitesinde akademik hayatı başlamıştır. 2003’te Doçent, 2009’da Profesör olmuştur. Şimdi ProfesörŞahin Siirt Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde çalışmalarına ve araştırmalarına devam etmektedir.Bor Birleşikleri ve Üretim Teknolojileri, Hidrojen Üretimi ve Yakıt Pillerinde Kullanımı, Aktif Karbon Üretimi, Biodizel Üretimi, Kristallizasyonve Kurutma Teknolojileri, Yarı İletken Malzeme Üretimi, Katalizör Üretimi ve Adsorpsiyonalanlarında SCI ve SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde 115 makalesi yer almaktadır. Bunun yanı sıra, ulusal dergilerde 10, uluslararası sempozyumlarda 66, ulusal sempozyumlarda 40 makalesi yayınlanmıştır. Ayrıca, 2 adet yayınlanmış kitap bölümü ve 1 adet Patenti bulunmaktadır. 1 DPT, 4 TÜBİTAK, 2 BOREN, 1 ETİMADEN ve 21 BAP (Bilimsel Araştırma Projesi) olmak üzere, toplam 29 adet destekli araştırma proje çalışması bulunmaktadır. 9 Yüksek lisans ve 4 doktora öğrencisine danışmanlık yaparak mezun etmiştir.

2017 yılından beri Siirt Üniversitesi Rektör yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Siirt Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği Bölümü

omersahin@siirt.edu.tr, sahinomer2002@yahoo.com


Sadık Dost, Dip.Ing., Ph.D.

Profesör

Makina Mühendisliği Bölümü,

Victoria Üniversitesi

Victoria, BC, Kanada V8W 3P6

Tel: 250 721 8898; Email: sdost@uvic.ca

Dr. Dost, 1989 yılından beri Victoria Üniversitesi Kristal Büyüme Laboratuarı'nın Profesörü ve Direktörüdür. 1969 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. 1974 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden doktorasını aldı. Daha sonra 1980 yılına kadar Ege Üniversitesi'nde öğretim üyesi, 1989'a kadar Calgary Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı

UVTIC'de CAMTEC (İleri Malzeme ve İlgili Teknoloji Merkezi) araştırma merkezinin kurucu direktörü olup 1992'den 1997'ye kadar görevini sürdürmüştür. 1997'den 2003’e kadar UVic'de Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2003'ten 2017'ye kadar Crystal Growth'da Kanada Araştırma Kürsüsü görevini yürütmüştür. Çeşitli üniversite, profesyonel ve devlet komitelerine hizmet vermektedir.

Araştırmalarında, Bridgman (B), Sıvı Fazlı Elektroepitaksi (LPEE), Sıvı Fazlı Epitaksi (LPE), Sürtünme Isıtıcı Metodu (THM), Sıvı Fazlı Difüzyon (LPD) Float-Zone (FZ) ve Top-Seeded Çözelti Büyütme (TSSG) teknikleri kullanılarak eriyik ve çözelti halindeki yığın tekli kristallerin büyümesi ile ilgili deneysel ve teorik çalışmalar yer almaktadır. Çözelti büyümesindeki araştırmaları, başlıca güneş enerjisi dönüşümü, tıbbi görüntüleme ve kızıl ötesi ve güvenlik cihazları gibi çeşitli uygulamalar için gerekli olan Galyum İndiyum Arsenür (GaInAs), Galyum Antimonid (GaSb), Kadmiyum Çinko Tellurid (CZT), Silikon Germanyum (SiGe) ve Silisyum Karbür (SiC) gibi materyallere odaklanmıştır. Ayrıca Bridgman'ın CZT ve PMN-PT (Kurşun Magnezyum Niobat - Kurşun Titanat) büyümesi üzerine deneysel ve modelleme çalışması yaptı. Dr. Dost ayrıca Kadmiyum ve Tellüryumun Bölge Rafinasyonu konusunda da önemli çalışmalar yaptı. Çeşitli eriyik ve çözelti kristal büyüme sistemleri tasarladı ve geliştirdi.


Prof. Dr. Saip Nami Kartal Doktora programını 1999 yılında İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı. Araştırma alanları çeşitli olmakla beraber masif ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin biyotik ve abiyotikbozunmaya karşı korunmasını, emprenye edilmiş ahşap kullanımının çevresel etkisini, odunda biyolojik bozunmaya karşı boron bileşiklerinin kullanılmasını, ahşap korumada kimyasal ve termal işlemlerle ahşabın modifikasyonunu ve nano teknolojilerin uygulanmasını içerir. Post-doktorasını 2 yıl süre ile USDA Orman Ürünleri Laboratuvarı (FPL), Madison, WI, ABD ve yine 2 yıl süre ile RISH, Kyoto Üniversitesi, Japonya'da yapmış ve dünya çapında çeşitli araştırma laboratuvarlarında misafir bilim insanı olarak çalışmıştır. 1 kitap, 2 kitap bölümü, çok sayıda uluslararası konferanslarda bildiri ve 70'den fazla hakemli makale yayınladı. FPL'deki çalışmaları sırasında odun ve yıkanma sularında bor içeren bileşikleri belirlemek için bir kolorimetrik mikro-analiz geliştirdi. Kyoto Üniversitesi'ndeki çalışmaları, çoğunlukla, çeşitli ahşap koruyucu kimyasallar geliştiren ve biyolojik laboratuvar ve saha testleri yapan çeşitli Japon şirketlerinin danışmanlık projelerine dayanmıştır. Mevcut çalışmaları, ahşap ve ahşap esaslı yapı malzemelerini korumak için yeni bor bazlı ahşap koruyucu sistemlerinin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Dış mekan uygulamalarında bu tür bileşikleri kullanmak için odundan bor yıkanmasını sınırlamak için bor bazlı ahşap koruyucular üzerinde uzun zamandır çalışmaktadır.Bor fiksasyonu düşünüldüğünde çeşitli bağlama(fiksasyon) çalışmaları yapmış ve bazı yöntemler geliştirmiştir. İşbirliği çalışmalarının çoğu, bir çok uluslararası üniversite / enstitü ve sanayi kuruluşu ile işbirliği projelerine dayanmaktadır. 2002 yılında merkezi İsveç'te bulunanUluslararası Ahşap Koruma Araştırma Grubu’ndan (IRG)RonCockroftAward (RCA); 2002 yılında JSPS'den (Japonya Bilim Teşvik Derneği) Doktora Sonrası Bursu; 2005 Yılında Kısa Dönemli Bilimsel Misyonları için IRG Seyahat Ödülü ve 2006 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Ödülü (TÜBA) -GEBIPaldı. IRGWP (Uluslararası Ahşap Koruma Araştırma Grubu) ve IAWS (Uluslararası Ahşap Bilim Akademisi) üyesidir. Prof. Kartal, şu anda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi,Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi Anabilim Dalında Anabilim Balı Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.


 • ODTÜ Kimya Bölümü mezunu(Polimer master)
 • 25 yıl entegre tekstil(Güney Sanayi, PilSA, BOSSA) fabrikalarında teknik üretim ve yöneticilik çalışmaları
 • 15 yıl serbest Teknik danışman olarak, tekstil fabrikaları boya, terbiye, mekanik ve kimyasal bitim işlemleri olarak projeler yapmak
 • BOREN’de, Pamuklu çadır kumaşlarına belli oranlarda kalıcılık sağlayarak, alev geciktiricilik, su geçirmezlik, küf tutmazlık özelliklerini bor bileşikleri de kullanarak sağlamak, projesine teknik danışmanlık yapmak


Serkan KELEŞER, 1972 yılında İstanbul’da doğdu, 1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim dalında Yüksek Mühendis unvanını aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim dalında halen doktora çalışmasına devam etmektedir. 1996-2008 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi olan İGDAŞ’da, Proje Mühendisi olarak göreve başladı ve uzun dönem değişik birimlerde yöneticilik yaptı. 2008-2016 yılları arasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi olan UGETAM AŞ’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında Bakan Müşavirliği görevinde de bulunan Serkan KELEŞER, 14.03.2017 tarihinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atandı. Evli, iki kız ve iki erkek çocuk babası olup İngilizce bilmektedir


Derece: Osaka Üniversitesi, Toyonaka, Japonya

Kimya Mühendisliğinde Doktora, Mart 2001

“İleri Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Sistemleri Kullanarak Nadir Metallerin Ayırma ve Saflaştırma İşlemleri Üzerine Çalışmalar”

Profesyonel Kariyer:

2001.4 - 2001.12 Profesör JaromirRuzicka’nın Grubunda Doktora Sonrası Araştırmacı,

Washington Üniversitesi (ABD) Kimya Bölümü

2002.1 - 2002.3 Osaka Üniversitesi (Japonya) Doktora Sonrası Araştırmacı

2002.4 - 2008.3 Çevre Mühendisliği Fakültesi Öğretim Görevlisi, Kitakyushu Üniversitesi (Japonya)

2005.8 - 2006.1 Profesör KennethNash’in Grubunda Araştırmacı Ziyareti,

Kimya Bölümü, Washington State Üniversitesi (ABD)

2008.4 - 2016.3 Çevre Mühendisliği Fakültesi’nde Doçent, Kitakyushu Üniversitesi (Japonya)

2016.4 - Çevre Mühendisliği Fakültesi'nde Profesör, Kitakyushu Üniversitesi (Japonya)

Araştırma Alanları:

1. Çözücü ekstraksiyonu ve iyon değişimi kullanarak metal iyonlarının ayırma işlemleri

2. Katı destek üzerindekiekstraktantınimmobilizasyonuna dayalı çevre dostu ayırma malzemelerinin geliştirilmesi

3. Zeolit ??kaplı membranlar kullanarak nanofiltrasyon sistemleri


Prof.Dr. Şafak Gökhan ÖZKAN, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nden 1990’da mezun oldu. Devlet Yurtdışı Lisansüstü Öğrenim, Etibank (şimdikiadıylaEtiMaden) bursunu kazarak, İngiltere’deki Birmingham Üniversitesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü'nde1993’te yüksek lisans ve1994’te doktora derecelerini aldı.

Doktoratezi“Türkiye’deki Emet kolemanit cevherlerinin flotasyon çalışmaları” başlığını taşımaktadır. Dr.Özkan,işhayatınaİzmir Menderes'teki Etibank Bor Araştırma Merkezi'nde araştırma mühendisi olarak başladı. 1998’deİstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı. 2001’de İstanbul Üniversitesi Cevher Hazırlama Anabilim Dalında Doçent oldu ve 2007’de Maden Mühendisliği Bölümüne professor olarak atandı. Aynı üniversitede, 2001-2017 yılları arasında Cevher Hazırlama Anabilim Dalı Başkanlığı ve 2008-2013 yılları arasında Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2003’te Almanya’daki Alexander von Humboldt Vakfı'ndan bir araştırma burs ukazanarak,2004, 2005 ve 2008 yıllarında Berlin Teknik Üniversitesi'nde “İleri Flotasyon Teknikleri” dersi Verdi ve 2014-2015 yıllarında Erasmus ve Humboldt programlarının sponsorluğunda Bochum'daki TH-Georg Agricola'da ultrasonic kömür flotasyonu araştırmaları gerçekleştirdi. 2016’dan buyana, Ankara’daki TÜBİTAK, ARDEB ve TEYDEB birimlerinde Malzeme Bilimi, Metalurji ve Kimya Teknolojileri Danışma Kurularında danışma kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Prof.Dr.Özkan halen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesidir ve özellikle bor madenlerinin değerlendirilmesi, flotasyon, kömür ve enerji hammaddeleri teknolojisi, maden ve cevher hazırlama tesislerinin tasarımı, endüstriyel mineraller, madensel atık ve artıklarının geri kazanımı, bilimsel araştırma teknikleri, bilimsel ve endüstriyel projelerin hazırlanması, yönetimi ve değerlendirilmesi, risk analizi ve yönetimi konularında sunulmuş çoksayıda bilimsel ve teknik konferans bildirileri ve uluslararası saygın bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

İletişim:Prof.Dr. Şafak Gökhan ÖZKAN, sgozkan@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Avcılar, İstanbul


Ankara Üniversitesi’nden 1976 yılında “Fizikçi” ve 1977 yılında uygulamalı fizik alanında “Fizik Yüksek Mühendisi” olarak mezun olan Prof. Dr. Şener Oktik, 1982 yılında Durham Üniversitesi (İngiltere), Uygulamalı Fizik ve Elektronik Bölümü’nden Doktora derecesini ve ardından 1986 yılında Doçent (Üniversitelerarası Kurul) ve 1995 yılında Profesör unvanlarını (Muğla Üniversitesi) almıştır. Durham Üniversitesi (İngiltere), Lecce Üniversitesi (İtalya), Stuttgart Üniversitesi (Almanya), Selçuk ve Muğla Üniversiteleri’nde (Türkiye) Öğretim Üyesi ve Araştırmacı/Kıdemli Uzman Araştırmacı/yönetici/üst yönetici olarak görev yapan Prof. Dr. Oktik, 2002-2010 yılları arasında Muğla Üniversitesi “Üçüncü ve Dördüncü Dönem Rektörlük” görevini yürütmüştür. Endüstriyel araştırmalarda; BP Solar, Sunbury, Imperial Chemical Industries PLC (“ICI”), Paints Division Slough Araştırma Laboratuvarları’nda, Durham University Endüstriyel Araştırma Laboratuvarları (İngiltere), AnelGroup, Arıkanlı Holding (Türkiye) gibi kuruluşlarda kıdemli uzman bilim adamı/teknolojist/üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır. 01 Ocak 2012 tarihi itibarıyla Şişecam Topluluğu Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı görevini sürdüren Prof. Dr. Oktik, International Commission on Glass, “ICG” icra kurulu üyeliği, International Conference on Coatings on Glass andPlastics, Society of VacuuumCoaters ve “The Center for Functional and Surface Functional Glass‘da Uluslararası Danışma Kurulu üyeliği, “European Photovoltaic Solar Energy Conference EU-PVSEC” da Bilim Kurulu Üyeliği, ve Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği” Onursal Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Alanında sayıları yüzü aşan ulusal ve uluslararası makalenin ve iki Dünya patentinin yazarı/ortak yazarıdır.


Prof. Takao Mori doktora derecesini 1996 yılında Tokyo Üniversitesi Fizik Bölümü'nden aldı. Japonya'daki Ulusal Malzeme Bilimi Enstitüsü'nde (NIMS) MANA Baş Araştırmacısı ve Grup Lideridir. Ayrıca Uluslararası Termoelektrik Derneği (ITS) 'nin seçilmiş bir Yönetim Kurulu Üyesi ve Asya Termoelektrik Birliği (AAT) Başkanıdır. J. Solid StateChem.,Adv. Appl. Ceram.,Materials Today Physics, Mater. Renew. Sustain. Energy,J. Materiom.,yayınkuruluüyesiveJST CREST Araştırma Direktörüdür. 2000 yılında Bilim ve Teknoloji Ajansı Ödülü’nü aldı ve nanotech 2016 Büyük Ödülü: Araştırma Projesi Ödülü (Yeşil Nanoteknoloji Ödülü) aldı. Takao Mori aynı zamanda Tsukuba Üniversitesi Yüksek Lisans Okulu Profesörüdür ve JST, A-Step Program Danışmanı, PRESTO Alan Danışmanı, CREST Alan Danışmanı olarak görev yapmaktadır. 250'den fazla dergi makalesi, 18 kitap bölümü yayınlamış olup ve 23 patent sahibidir (17 ödül ve 6 beklemede). Mevcut araştırma alanları arasında yeni borürlerin ve inorganik termoelektrik malzemelerin sentezi ve özellikleri geliştirilmesi, termoelektrik güçlendirme ilkelerinin keşfi ve ayrıca termal enerjiyi kontrol etmek için fonon mühendisliği yöntemleri ve nano ölçekte termal özellikleri değerlendirmek için yöntemlerin geliştirilmesi bulunmaktadır.


EĞİTİM

 • Ph. D. Fiziko Kimya, Lanzhou Kimyasal Fizik Enstitüsü, CAS, Lanzhou, Gansu, Çin
 • M.S. ve B.S. İnorganik Kimya, Lanzhou Üniversitesi, Lanzhou, Gansu, Çin

MESLEKİ POZİSYONLAR

 • Ordinaryus: Kimya ve Kimya Mühendisliği Fakültesi, Henan Normal Üniversitesi (Mart 2013-halen)
 • Profesör: Kimya Bölümü, Henan Eğitim Enstitüsü (Aralık 1999 –Aralık 2000)
 • Doçent: Kimya Bölümü, Henan Eğitim Enstitüsü (Aralık 1993 –Kasım 1999)

ARAŞTIRMALARI

 • 2013-halen: Profesör, Henan Normal Üniversitesi, Xinxiang, Henan, Çin

Bor kimyası, hidrojen depolama materyalleri üzerinde çalışma

 • 2008-2013: Araştırmacı Bilim İnsanı, Ohio Eyalet Üniversitesi, Columbus, OH, ABD

Geri dönüşümlü hafif metal hidrojen depolama materyalleri üzerinde çalışma

 • 2005-2008: Araştırmacı Bilim İnsanı / Araştırma Görevlisi, Co-P.I., Ohio Eyalet Üniversitesi, Columbus, OH, ABD

Amonyak-boranı büyük ölçekte hazırlamak için bir yöntem geliştirilmesi

Amonyak-boranın özelliklerini ve uygulamalarını incelemek

 • 2001-2005: Araştırma Görevlisi / Doktora Sonrası Araştırma Görevlisi, Ohio Eyalet Üniversitesi, Columbus, OH

Grup 4 ve lantanidorganoborohidritkomplekslerinin sentezinin incelenmesi;

Lantanit geçişli bimetalikkomplekslerin sentezi ve yapısının keşfi

 • 1999-2000: Profesör, Henan Eğitim Enstitüsü, Zhengzhou, Henan, Çin

Yeni, Oldukça Aktif Erken-Vulkanizasyon İnhibitörünün Geliştirilmesi ve Uygulanması

Linked Bağlantılı Tetrahedral Kümelerinin Sentezi, Yapısı ve Reaktivitesi

 • 1996-1999: Doktora - Araştırmacı, Lanzhou Kimya Fiziği Enstitüsü ve Şanghay Enstitüsü

Organik Kimya (2. 1998 - 7. 1998), Çin Bilimler Akademisi, Lanzhou, Gansu, Çin

Bağlantılı ve Kelebek Kümesi Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

 • 1989-1996: Doçent ve öğretim görevlisi, Henan Eğitim Enstitüsü, Zhengzhou, Henan, Çin

Genel Kimyada Microscale Laboratuvarı Uygulaması

Heteropolytungstate Koordinatlı Bileşiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu.

 • 1985-1988: Yüksek Lisans- Araştırmacı, Lanzhou Üniversitesi, Lanzhou, Gansu, Çin

Nadir Bulunan Heteropolytungstate Koordinatlı Bileşiklerin Sentezi, Özellikleri, Yapısı ve Katalitik Eylemleri Üzerine İnceleme

 • 1982-1983: Lisans Araştırma Tezi , Lanzhou Üniversitesi, Lanzhou, Gansu, Çin

Nadir Toprak Elementlerinin İyon Değişimiyle Ayrılması

DERGİ YAYINLARI (100'den fazla SIC makalesi)

PATENTLER (1 ABD patenti, 4 Çin patenti)

DAVETLİ KONUŞMACI (40'dan fazla davetli konuşma)


Yalçın Duydu, 1995 yılında “Alkil kurşun bileşiklerinin biyolojik izlenmesi” isimli tezi ile Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, F. Toksikoloji Anabilim Dalında doktorasını tamamlamıştır. Doktora sonrasındaki döneminin başlarında da mesleki çalışma koşullarında maruz kalınan kurşun miktarının insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Daha sonraki yıllarda hiperbarik oksijen tedavisi gören hastalarda DNA onarım kapasitelerinin araştırılması konularına ilgi duymuştur. Kendisi son dönemlerde, yüksek düzeyde bora maruz kalan insanlarda bor maruziyetinin üreme ve gelişim toksisitesine sebep olup olamayacağı konusuna yoğunlaşmış bulunmaktadır. Ancak temel çalışma konusu ve ilgi alanı, tüm bu konuları kapsayan “insan sağlığı risk değerlendirmesidir”.

Yalçın Duydu, 1994 yılında “United Nations Drug Control Programme” çerçevesinde aldığı burs ile Centre of Behavioural and Forensic Toxicology Instituet of Legal Medicine, Padova, İtalya’da 3 Ekim – 30 Aralık (3 ay) tarihleri arasında “Analysis of Drugs in Biological Specimens” isimli bir eğitim programını tamamlamıştır. 2001 yılında TUBITAK (NATO-B2)’dan aldığı burs ile 4 ay Institute of Ecological Chemistry (GSF), Neuherberg, Munich, Germany’de “Determination of oestrogen like activities by the yeast hER-mediated transcription assay” isimli bir projede çalışmıştır. 2005 yılında Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)’dan aldığı burs ile 3 ay Institute of Food Technology and Food Chemistry, Technical University Berlin’de “Effects of Lead Compounds on Oxidative DNA Damage in Cultured Human Cells and Human Lymphocytes” isimli bir projede çalışmıştır.

Yalçın Duydu, International Union of Toxicology (IUTOX), Association of European Toxicologists and European Societies of Toxicology (EUROTOX) ve Türk Toksikoloji Derneklerinin (TTD) üyesidir. Kendisi TTD nin aktif bir üyesi olup 2001 – 2005 yılları arasında derneğin genel sekreterliği görevini yürütmüştür. Şu anda da aynı derneğin ikinci başkanlığı görevini yürütmektedir. 2011 yılında “European Registered Toxicologist (ERT)” unvanını almıştır.

Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi,

F. Toksikoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye


Prof. Dr. Zafer Evis

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, 06800, Ankara

evis@metu.edu.tr

Dr. Zafer Evis’in dereceleri Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Lisans, 1996) ve Rensselaer Politeknik Enstitüsü’ndedir (Y.Lisans, 1999; Doktora, 2003, Post Doktora, 2004). Şu anda Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri’nde profesördür. Kendisinin araştırmaları biyomedikal uygulamalarda nanoteknolojinin kullanımını içerir. Özellikle, araştırmalarındabiyoseramiklerin, doku iskelelerinin, bor bileşiklerinin, biyomimetik kaplamların ve biyobozunur alaşımların sentezi ve değerlendirilmesine odaklanmıştır. Bugüne kadar, laboratuvar grubu 8 kitap bölümü, 29 davetli sunum, 69 hakemli makale, 61 konferans sunumu, 14 proje, 2 ödül, 11 Y. Lisans tezi, 7 Doktora tezi, ve 2 post-doktora çalışması üretmiştir. KendisiTürkiye Bilimler Akademisi Asosye üyesidir.

Tüm hakları saklıdır. © 2018 BORON2019